ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• เวียดนาม ประเทศเวียดนาม
   
   

• เวียดนาม (Vietnam)
• รู้จักเวียดนาม : ประเทศเวียดนาม มีรูปร่างคล้ายตัว S ทอดตัวยาวเหยียดไปตามแหลมอินโดจีน ด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ด้านเหนือติดจีน ด้านตะวันตกติดลาว และกัมพูชา สามในสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่า ครอบคลุมทะเล ไหล่ทวีป และหมู่เกาะนับพันเกาะจากอ่าวตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย รวมทั้งหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลที่จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศแย่งกันอ้างกรรมสิทธิ์ สาเหตุเป็นเพราะมีแหล่งน้ำมันใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์
• หากวัดเป็นเส้นตรงจากหมงไก๋ เมืองเหนือสุด ถึง ฮาเตียนทางใต้สุดของเวียดนาม จะได้ระยะทาง 1,650 กม. ส่วนที่กว้างที่สุดทางภาคเหนือวัดได้ 600 กม. ส่วนที่แคบที่สุดในตอนกลางวัดได้เพียง 50 กม. มีแนวชายฝั่งยาว 2,500 กม.
• เวียดนามอยู่บนเส้นรุ้งเดียวกันกับเมืองบอมเบย์ ฮาวาย และเม็กซิโกซิตี้ มีธรรมชิที่สวยงามและแตกต่างหลากหลาย นักภูมิศาสตร์เปรียบประเทศนี้ซึ่งมี 3 ภูมิภาคคือ เหนือ กลาง และใต้ ว่าเหมือนรูปตราชู ที่สมดุลด้วยภาคเหนือและใต้อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์จากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (ซงโห่ง) และแม่น้ำโขงตามลำดับ
• เวียดนามมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ฟานสีปัน สูง 3,160 เมตร อยู่ที่เทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ในมณฑลลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน มีแม่น้ำโขงที่มีชื่อเรียกว่า กู่ลองยาง หรือแม่น้ำเก้ามังกร เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดสายหนึ่งในเอเชีย ตะกอนจากแม่น้ำโขงได้ทับถมกันจนก่อตัวเป็นที่ราบเกิดเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ถึง 75,000 ตร.กม. ดินตะกอนเหล่านี้มิได้ทับถมบนสันดอนสามเหลี่ยมตามธรรมชาติ แต่ทับถมค่อนไปทางปากแม่น้ำโขงและรอบๆ คาบสมุทรก่าเมา ตอนใต้สุดของเวียดนาม ทำให้เวียดนามมีพื้นที่เพิ่มออกไปปีละหลายสิบตารางเมตร

• อากาศเวียดนาม
• เวียดนามอยู่ในเขตมรสุมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีภูมิอากาศหลากหลายและร้อนชื้นแตกต่างกันไปในแต่ละถิ่น ตามปกติเวียดนามมี 2 ฤดูหลัก ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ภาคเหนือของเวียดนามเป็นฤดูหนาว อากาศค่อนข้างหนาวและชื้น ซึ่งเกิดจากกระแสลมเหนือที่พัดจากไซบีเรียและจีนเข้าสู่เวียดนาม ภูมิอากาศภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากเอเชียกลาง ซึ่งทำให้ภูมิอากาศคล้ายกับในจีน ในภาคกลาง ที่เมืองเว้ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศ ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม มักมีฝนพรำติดต่อกันเป็นสัปดาห์
• ภาคใต้ของเวียดนามมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ สภาพอากาศเปลี่ยนฉับพลัน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างแห้งแล้ง และจากเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายนเป็นฤดูแล้ง
• ชาวเวียดนาม : แม้ว่าร้อยละ 90 ของคนเวียดนามจะระบุชาติพันธุ์ของตนว่า กิงห์ ซึ่งเป็นคำเรียกเชื้อชาติพื้นเมือง แต่ที่จริง ชาวเวียดนามส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากการผสมของเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา การผสมนี้เป็นผลมาจากการบุกรุกจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน และการอพยพเรื่อยมาของคนในประเทศส่วนมากจากเหนือลงใต้ ดังนั้น ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันแม้จะมีชาวกิงห์เป็นคนกลุ่มใหญ่ แต่ก็มีชนกลุ่มน้อยต่างเชื้อชาติอีกนับสิบกลุ่ม รวมถึงชาวจามและเขมรในภาคใต้ซึ่งถูกเวียดนามรุกรานจากตอนเหนือจนอาณาจักรทั้งสองล่มสลายนานมาแล้ว
• การอพยพครั้งสำคัญสองครั้งจากมณฑลแถบชายฝั่งและทางใต้ของอาณาจักรจีน ได้เพิ่มจำนวนประชากรเวียดนามให้มากขึ้น ครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เมื่ออาณาจักรเวียดในหุบเขาแยงซีตอนล่างล่มสลาย และคร้งที่สอง ระหว่างศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เมื่อชาว เอา หรือ เอาเตย จากมณฑลกวางสีบุกรุกทางภาคเหนือของเวียดนาม
• ผู้อพยพเหล่านี้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอย่างต่อเนื่องตามบริเวณชายฝั่ง แล้วค่อยย้ายลึกเข้าไปตามลำน้ำ จนในที่สุดไปถึงพื้นที่สูงที่มีชนพื้นเมืองชาวหลากบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และที่มีชาวเมือง ที่ฮวาบิงห์ และแถ่งห์ฮวา ซึ่งอยู่ทางใต้กรุงฮานอยในปัจจุบันอาศัยอยู่ก่อนแล้ว การขยายตัวของประชากรเวียดนามจากเหนือลงใต้ได้นำลักษณะของชาวมลายู-อินโดนีเซียที่สำคัญบางประการมาสู่กลุ่มชนที่มีผิวขาวจากลุ่มน้ำแยงซีที่เข้ามาผสมกลมกลืนกับชนชาติที่ครอบครองแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำกลุ่มแรกประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล และตั้งอาณาจักรเอาหลากขึ้น การผสมผสานของชนชาติเหล่านี้นานหลายศตวรรษนี่เอง ที่ก่อกำเนิดเกิดเป็นชนชาติเวียดนามในปัจจุบัน
• ศาสนา : ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม จึงมีพื้นฐานด้านจิตใจที่อุดมและลุ่มลึกทั้งยังยอมรับนับถือลิทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ และศานาคริสต์นิกายคาทอลิก อย่างไรก็ดี เวียดนาม ไม่มีศาสนาประจำชาติ รัฐธรรมนูญเวียดนามบัญญัติให้ประชาชนมีเสรี ในการเลือกนับถือศาสนา เมื่อจีนปกครองเวียดนามได้นำลัทธิขงจื้อเข้ามาเผยแพร่ กับทั้งลัทธิการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน ทำให้ชาวเวียดนามรับเอาประเพณีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเวียดนาม นอกจากนั้น ชาวเวียดนามยังนับถือลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่ก็ยังมีชาวเวียดนามอีกจำนวนมากที่เคารพบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อถือแต่ครั้งโบราณกาล
• วัดและเจดีย์เวียดนาม : วัดและเจดีย์เวียดนามสะท้อนความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและศาสนา เป็นศูนย์รวมของชีวิตทั้งในด้านสังคม การเมือง และศาสนา หมู่บ้านเวียดนามแต่ละแห่งจะมีบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดประจำหมู่บ้าน รวมทั้งดิงห์ (ศาลาประชาคม) ซึ่งเป็นที่สักการุผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและเป็นสภาหมู่บ้านที่ผู้นำหมู่บ้านมาถักกันเรื่องกิจการภายในท้องถิ่นของตน
• จั่ว หรือ เจดีย์ เป็นที่สมาคมสำคัญสำหรับสตรี แต่ เดน กับ เหมียว คือศาลเจ้าสำหรับเซ่นไหว้บรรพชนของแต่ละตระกูล กิจกรรมทางศาสนาในเวียดนามเป็นแบบผสมผสานกันหลายลัทธิ เห็นได้จากลักษณะการสร้างวัดอาราใหญ่ๆ จะมี เฟืองดิงห์ (วิหารหน้า) งวยกึง (วิหารกลาง) โนยกึง หรือวิหารแท่นบูชาหลัก และ เกยเตียน เฮวือง ซึ่งเป็นประตูทางเข้าสู่อารามหลัก ส่วนเทพเจ้าที่บูชากันในวัดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้าน บางวัดก็กราบไหว้บูชาทั้งขงจื้อ เต๋า และพระพุทธรูป
• ศิลปวัฒนธรรม : แม้ว่าชาวเวียดนามจะถูกปกครองโดยคนต่างชาติเข้ามาเป็นเวลานับร้อยปี แต่พวกเขาพยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดี ชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อชาวเวียดนามคือจีน ที่ได้ทิ้งมรดกด้านวัฒนธรรมสำคัญไว้กับชาวเวียดนาม คือ ลัทธิขงจื้อ ที่เน้นการนับถือบรรพบุรุษและความรับผิดชอบในหน้าที่กับศานาพุทธที่สอนเกี่ยวกับการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และการเกิดใหม่
• ในด้านศิลปะ ชาวเวียดนามมีชื่อเสียงทั้งในด้านประติมากรรมและจิตรกรรม งานประติมากรรมที่โดดเด่นคือการแกะสลักพระพุทธรูปและสัตว์ในเทพนิยาย ด้วยไม้ หิน ไข่มุก งาช้าง และอัญมณีมีค่า ด้านจิตรกรรม เวียดนามขึ้นชื่อในเรื่องภาพสีน้ำและสีน้ำมัน ในสมัยโบราณนิยมวาดภาพเกี่ยวกับศาสนาและเทพนิยาย สมัยต่อมา นิยมวาดภาพธรรมชาติตามแรงบันดาลใจจากลัทธิเต๋าและการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบจีน
• ปัจจุบัน มีโรงเรียนสอนศิลปะที่ฮานอยและโฮจิมินห์ ซิตี้ สอนการเขียนภาพบนผ้าแพรเป็นภาพเกี่ยวกับประเพณีโบราณ กับสอนศิลปะชั้นสูงที่ประยุกต์มาจากศิลปะสมัยใหม่ของฝรั่งเศส งานหัตถกรรมของเวียดนามมีชื่อเสียงมากคือ งานพิมพ์ไม้ เครื่องเขินและเครื่องมุก เครื่องเงิน ทองเหลือง และทองแดง กับงานจักสานจากหวายและไม้ไผ่
• ในด้านสถาปัตยกรรม เวียดนามมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบอาคารที่สร้างด้วยไม้ แกะสลักด้วยศิลปะแบบตะวันออก เป็นลวดลายที่ละเอียดประณีตสวยงาม นิยมตกแต่งเสาประตู มุมหลังคาและชายคาด้วยลวดลายมังกร สถาปัตยกรรมเวียดนามเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่นิยมสร้างสิ่งก่อสร้างสูงๆ และให้ความสำคัญกับหลักฮวงจุ้ยของจีนโบราณ เช่น การสร้างเมืองหลวงเว้ในสมัยราชวงศ์เหวียน พระเจ้ายาลองผู้ก่อตั้งราชวงศ์ได้รับแรงบันดาลใจมากจากพระราชวังโบราณที่ปักกิ่ง สุสานของพระเจ้ายาลองได้รับการยกย่องว่าเป็นสุสานที่สง่างามที่สุดและมีภูมิสถาปัตย์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง มั่นคง อำนาจ และความมีวินัย
• ศิลปะการแสดง : ดนตรีราชสำนักเริ่มขึ้นในราชวงศ์เล (ค.ศ.1428-1788) เมื่อขุนนางเวียดนามคนหนึ่งได้รับพระบัญชาให้จัดตั้งวงดนตรีขึ้นในราชสำนักตามแบบอย่างของราชวงศ์หมิงในจีน จึงได้จัดดนตรีออกเป็นประเภทเพื่อบรรเลงตามโอกาสทางศาสนาและสังคมต่างๆ ดังนี้คือ ยาวยาค เล่นเพื่อบวงสรวงในริ้วขบวนสวรรค์ในการฉลองทุกรอบ 3 ปี มงคลพิธีแห่งสวรรค์ขององค์จักรพรรดิ เมียวยาค บรรเลงระหว่างพิธีกรรมที่สภาวรรณกรรมเพื่อสดุดีขงจื้อและในพิธีครบรอบวันสวรรคตของจักรพรรดิองค์ก่อนๆ หงูตื่อยาค หรือดนตรีแห่งการบวงสรวงทั้งห้าคือ กู ยัด ยาว ตรุง ยาค ประโคมเพื่อช่วยพระอาทิตย์และพระจันทร์ระหว่างเกิดอุปราคา ไดเตรียวยาค ดนตรีสำหรับผู้ฝังทั่วๆ ไป ไดเยนกูเตายาค บรรเลงในงานเลี้ยงใหญ่ และ กุงตรุงจียาค ดนตรีในราชสำนัก
• วรรณคดี : ทุกเมืองสำคัญของเวียดนามจะมีวิหารวรรณดคดี ที่สร้างถวายบูชาขงจื้อ คือราชสำนักของจักรพรรดิ ผู้ทรงอุปการะวัดวรรณคดีและทรงสั่งให้จารึกชื่อของนักปราชญ์กับนักวรรณคดี ผู้มีชื่อเสียงของประเทศไว้บนแผ่นหินในวัด โดยวรรณกรรมยุคแรกๆ ของเวียดนามที่แต่งไว้ในสมัยที่ยังอยู่ในความปกครองของจีนเขียนเป็นภาษาจีน ต่อมาจึงได้มีการแปลเป็นภาษาเวียดนามและใช้สอนตามโรงเรียนทั่วประเทศ
• เมื่อมีการนำอักษรโรมันมาเขียนภาษาเวียดนาม ทำให้วรรณคดีเวียดนามรุ่งเรืองมากขึ้น และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว อิทธิพลของแนวคิดและปรัชญาใหม่ๆ จากตะวันตกทำให้งานวรรณคดีของเวียดนามมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ไม่ยึดติดรูปแบบจากจีนอีกต่อไป

   
เวียดนาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม
• ซาปา เมืองตากอากาศแห่งขุนเขา
• ทุ่งนาขั้นบันได ซาปา
• หมู่บ้านต่าฟาน
• เวียดนามภาคเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
• หมู่บ้านต่าฟีน
• สวนพฤษศาสตร์ซาปา
• น้ำตกซิลเวอร์
• พระราชวังชนเผ่า เมืองบัคฮา
• ไทดำ เดียนเบียนฟู
• ดาลัด ปารีสตะวันออก
• ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
• พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
• พระราชวังทังลอง
• หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
• เวียดนามภาคกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
• พิพิธภัณฑ์จาม
• เวียดนามภาคใต้ โฮจิมินห์ซิตี้
• ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
• โบสถ์นอร์ทเธอดาม
• อุโมงค์หวิงห์ม็อก
• บานาน่า ฮิลล์
• ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์
• พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดบินถั่น
• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com