ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด   :   www.vntoyou.com
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
MSN & Email: vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Website: www.vntoyou.com
(VNS-501) เวียดนาม ทัวร์ดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก หุบเขาแห่งความรัก LOVE VALLEY
สวนดอกไม้ นั่งกระเช้า พระราชวังฤดูร้อน ทะเลทรายสีแดง โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน

(พักโรงแรมดาลัด 2 คืน, มุยเน่ 1 คืนและโฮจิมินห์ซิตี้ 1 คืน)
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : โฮจิมินห์ซิตี้ - อุโมงกู่จี - ดาลัด
เช้า

ถึง สนามบินTan Son Nhat นครโฮจิมินห์ (สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2782 เวลา 07.45 - 09.15 น.) ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายรอต้อนรับที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ ตำบลกู่จี สถานที่ตั้งของ อุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดในครั้งสมัยสงครามอินโดจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม อุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม

17.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม

19.25 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ VN1382
20.15 น.
เดินทางถึง สนามบินเลียนเคือง เมืองดาลัด นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง : ดาลัด - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - หุบเขาแห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ภูเขาลังเบียง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา เที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเที่ยวชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลัม Tuyen Lam Lake จากนั้นนำท่านชม โบสถ์โดเมนเดมารี (โบสถ์สีชมพู) เป็นโบสถ์ในศาสนาคริส สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามเย็นที่ ภูเขาลังเบียง Lang Biang
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม : น้ำตกดาตันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว - วัดมังกร – โบสถ์รูปไก่ – ฟานเทียด - มุยเน่
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปที่น้ำตก จากนั้นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มาจากยุโรป จากนั้นนำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดศานาพุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศษสที่ใหญ่และสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) ชมวิถีชีวิตสองข้างทางและบรรยาการที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา
18.00 น.
ถึง เมืองมุยเน่ นำท่านเดินทางเข้าที่พักพร้อมบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม Sea Lion หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ - ท่าเรือมุยเน่ – ซุยเตียน – โฮจิมินห์ซิตี้
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือมุยเน่ นำท่านถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้าน นำท่านเดินทางไปลุยน้ำที่ ซุยเตียนหรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ซิตี้ ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามทางภาคใต้
18.30 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อม ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : โฮจิมินห์ซิตี้ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - จัตุรัสโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - กรุงเทพฯ
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม นำท่านชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
..... น.
ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD655 เวลา 18.00 – 19.25 น.)
• อัตราค่าบริการ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
โรงแรม
2 - 3 ท่าน
4 - 6 ท่าน
7 - 9 ท่าน
10 - 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
โรงแรม 3 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 4 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 5 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม 1.โรงแรงระดับมาตรฐานตามที่ท่านเลือก (ห้องละ 2 ท่าน)
2.อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ ร้านอาหารสะอาด ดูดี
3.รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย (มีถังแช่น้ำเย็น)
4.ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี / น้ำดื่มไม่จำกัด
5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
6.กรุ๊ป 16 ท่านได้ ฟรี 1 ท่าน
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com