ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
VN TO YOU TOUR CO., LTD.   :   www.vntoyou.com
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
Email: vntoyou@hotmail.com - Website: www.vntoyou.com
[VNS-302] โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กุจี หวุงเต่า พระราชวังฤดูร้อน ตลาดเบ๋นถั่น
(พักโรงแรมหวุงเต่า 1 คืนและโฮจิมินห์ซิตี้ 1 คืน)
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : นครโฮจิมินห์ - หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม
เช้า

ถึง สนามบินTan Son Nhat นครโฮจิมินห์ (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG550 เวลา 07.45 - 09.15 น.) ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายรอต้อนรับที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร

เที่ยง
บริการอาหารรกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหวุงเต่า ระยะทาง 125 กิโลเมตร ชมเมืองชายทะเลอันแสนสงบ มีชายหาดซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ นำท่านชม วัด NIET BAN TINH XA ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2512 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2517 และก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้พระขอพร และชม วัดปลาวาฬ เป็นที่เก็บรักษาซากกระดูกของปลาวาฬยักษ์ 2 ชุดที่ชาวประมงหวูงเต่าได้นำมาบูชาก่อนนี้ร้อยกว่าปี โคลงกระดูกนั้นมีความกว้างถึง 1.5 เมตรและยาว 12 เมตร วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 และชาวประมงถือเป็นศาลเจ้าคุ้มครองพวกเขาที่อยู่ในแถบนั้นตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรมหวุงเต่า)
วันที่สอง : พระราชวังฤดูร้อน – ทำเนียบเอกภาพ – พิพิธภัณฑ์ - โรงละครแห่งชาติ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ เป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ภูเขาพระเยซู เป็นรูปปั้นพระเยซู จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์
บ่าย
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน ชม ทำเนียบเอกภาพ (HOI TRUONG THONG NHAT) เดิมอาคารที่ได้ตั้งอยู่ในทำเลแห่งนี้มีชื่อว่าพระราชวังวังโนโรโดม ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2411 และในช่วงที่สหรัฐฯ หนุนจอมเผด็จการโงดิ่นห์เหยี่มยึดครองภาคใต้เวียดนาม พระราชวังก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ 2505 ทำเนียบเอกภาพก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า วังเอกราช (Doc Lap) ในช่วงสงครามนั้น สหัฐอเมริกาและพรรคพวกได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน ปี พ.ศ 2518 ซึ่งเป็นวันที่ชาวเวียดนามได้รับชัยชนะในการต่อสู้กอบกู้ประเทศชาติมาได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นทำเนียบเอกภาพ ขณะนี้ในทำเนียบฯ ยังคงเก็บรักษาห้องต่างๆ ที่มีในอาคาร 5 ชั้นนี้จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยังคงไว้สภาพเดิมได้อย่างดี จากนั้นนำท่านชม โรงแสดงละครแห่งชาติ
18.30 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อม ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้)
วันที่สาม : โฮจิมินห์ซิตี้ - อุโมงค์กู๋จี - โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีกลาง ตลาดเบนถั่น
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม อุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
..... น.
ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG557 เวลา 20.55 – 22.20 น.)
• อัตราค่าบริการ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
โรงแรม
2 - 3 ท่าน
4 - 6 ท่าน
7 - 9 ท่าน
10 - 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
โรงแรม 3 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 4 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 5 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม 1.โรงแรงระดับมาตรฐานตามที่ท่านเลือก (ห้องละ 2 ท่าน)
2.อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ ร้านอาหารสะอาด ดูดี
3.รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย (มีถังแช่น้ำเย็น)
4.ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี / น้ำดื่มไม่จำกัด
5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
6.กรุ๊ป 16 ท่านได้ ฟรี 1 ท่าน
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com