ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด   :   www.vntoyou.com
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
MSN & Email: vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Website: www.vntoyou.com
(VNN-701) เวียดนาม เหนือ-กลาง-ใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ซิตี้
ทะเลสาบคืนดาบ วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
อุโมงค์กู๋จี หวุงเต่า วิลล่าบลองเช่ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบนถัน
(พักโรงแรมฮาลองเบย์ ฮานอย ดานัง เว้ หวุงเต่า โฮจิมินห์ซิตี้)
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : ฮานอย วิหารวรรณกรรม พิพิธภัณฑ์ทหาร - ฮาลองเบย์ Night Market
เช้า

รับคณะที่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย (สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2782 เวลา 06.45 - 08.35 น.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี นำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮไต หรือ West Lake ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮานอย ชม เจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม

12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมเรื่องราวการต่อสู้สงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา การประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของเวียดนามและชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ยังคงเก็บรักษาไว้ รวมทั้งภูมิปัญญาของชาวเวียดกงที่คิดประดิษฐ์กับดักชนิดต่างๆ และอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับข้าศึกในสมัยสงครามเวียดนาม ชมวีดีโอและภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิสงครามเวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย.... (พัก โรงแรม Halong Spring Hotel หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่สอง : ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช๊อปปิ้งถนนสามสิบหกสาย - หุ่นกระบอกน้ำ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลอง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 4)
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย.... (พัก BOSS HOTEL หรือ เทียบเท่าครับ)
วันที่สาม : สุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - เมืองดานัง - บ้านนองเหนือก - ฮอยอัน
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
11.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮานอย
14.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1515
15.15 น.
ถึง สนามบินเมืองดานัง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฮอยอัน แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณ สมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี
18.00 น.
อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บรรยากาศยามราตรีของเมืองฮอยอัน ชมวิถีชีวิตที่ดั่งเดิมเหมือนหลายร้อยปีที่ผ่านมาอันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ HOI AN HOTEL)
วันที่สี่ : ฮอยอัน - นครเว้ วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรดิ สุสานไคดิงห์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ระหว่างการเดินทางจะต้องผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. นำท่านชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซน และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองมายาวนาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศ คีตดนตรีชาววัง ฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงเพลงและฟ้อนรำ โดยสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิและราชสำนัก สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม HUONG GIANG HOTEL หรือ ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : นครเว้ - โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์เธอดัม - หวุงเต่า
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าเมืองเว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้ เพื่อเดินทางสู่ กรุงโฮจิมินห์
11.20 น.
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1373
12.40 น.

ถึง นครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหวุงเต่า ระยะทาง 125 กิโลเมตร ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามระหว่างเดินทาง นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตและบรรยากาศยามเย็นของเมืองหวุงเต่า

19.00 น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Muong Thanh hotel หรือระดับเดียวกัน)
วันที่หก : หวุงเต่า พระราชวังฤดูร้อน วิลล่าบลองเช่ – โฮจิมินห์ซิตี้ ทำเนียบเอกภาพ ตลาดเบนถัน ล่องแม่น้ำไซง่อน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ชมห้องพัก ห้องทำงาน และวัตถุโบราณต่างๆ จากนั้นนำท่านชม วัดปลาวาฬ วัดนี้สร้างในปี พ.ศ. 2454 เพื่ออุทิศให้กับปลาวาฬ ชาวประมงที่เมืองนี้จะนับถือปลาวาฬในฐานะที่เป็นผู้ช่วยชีวิตจากอันตรายในทะเลลึก และนำท่านชม วิลล่าบลองเช่ (Villa Blanche) หรือ วังขาว วังขาวแห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศสให้พระเจ้าแถงห์ไท มาประทับอยู่ที่นี่ระหว่างปี พ.ศ. 2450 – 2459 และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาหรือหวุงเต่าอีกด้วย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ เที่ยวชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชม ทำเนียบอดีตประธานาธิบดี ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเวียดนามใต้ เมื่อกองทัพแดงบุกไซ่ง่อนรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันจึงตั้งชื่อให้ใหม่เป็น “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกรวมชาติกันอีกครั้ง ชมห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย
18.30 น.
บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 17) พร้อมนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก RAMADA HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู่จี – กรุงเทพฯ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร
12.00 น.
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
..... น.
ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD655 เวลา 18.00 – 19.25 น.)
• อัตราค่าบริการ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
โรงแรม
2 - 3 ท่าน
4 - 6 ท่าน
7 - 9 ท่าน
10 - 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
โรงแรม 3 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 4 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 5 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม 1.โรงแรงระดับมาตรฐานตามที่ท่านเลือก (ห้องละ 2 ท่าน)
2.อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ ร้านอาหารสะอาด ดูดี
3.รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย (มีถังแช่น้ำเย็น)
4.ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี / น้ำดื่มไม่จำกัด
5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
6.กรุ๊ป 16 ท่านได้ ฟรี 1 ท่าน
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com