ทัวร์เวียดนาม
• สารบัญเว็บ
• โปรแกรมทัวร์
• ข้อมูลประเทศเวียดนาม
• เวียดนามภาคเหนือ
• เวียดนามภาคกลาง
• ดาลัด เมืองโรแมนติก
• เวียดนามภาคใต้
• หวุงเต่า
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด   :   www.vntoyou.com
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
MSN & Email: vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Website: www.vntoyou.com
(VNN-405) เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านชนเผ่า ทุ่งนาขั้นบันได ทะเลสาบคืนดาบ
วิหารวรรณกรรม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งถนนสามหกสาย
(พักโรงแรมกรุงฮานอย 1 คืนและรถไฟ 2 คืน)
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : เวียดนาม - ฮานอย วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า

รับคณะที่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560 เวลา 07.45 - 09.35 น.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารเที่ยวชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม นำท่านชม ทะเลสาบโฮไต หรือ West Lake ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮานอย ชม เจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว

18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร เปิดห้องให้ท่านอาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮานอย เพื่อเดินทางสู่เมืองซาปา
21.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซาปา โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง) พักผ่อนบนรถไฟ
วันที่สอง : ซาปา - น้ำตกซิลเวอร์ หมู่บ้านต่าฟาน ภูเขาฮามลอง ตลาดเมืองซาปา
05.30 น.
ถึง สถานนีรถไฟเมืองลาวไก ให้ท่านทำภารกิจ ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่ฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและ ชม ทัศนียภาพนาขั้นบันได ที่ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวภูเขาฮามลอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเที่ยวบรรยากาศยามเย็นของเมืองซาปา ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ พักผ่อนกันตามสบาย... (พัก โรงแรมเมืองซาปา)
วันที่สาม : ซาปา หมู่บ้านกัตกัต ตลาดก๊อกเหลียว - ฮานอย
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) หมู่บ้านกัตกัต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้ากันตามสบายที่ ตลาดก๊อกเหลียว ชายแดน จีน – เวียดนาม
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลาวไก
21.00 น.
ออกเดินทางสู่ ฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (ห้องละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง) พักผ่อนบนรถไฟ
วันที่สี่ : ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ทหาร ย่านถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงฮานอย เปิดห้องให้ท่านอาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร (Army Museum) พิพิธภัณฑ์ทหาร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม จากนั้นให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
..... น.
ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 561 เวลา 20.25 – 22.15 น.)
• อัตราค่าบริการ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
โรงแรม
2 - 3 ท่าน
4 - 6 ท่าน
7 - 9 ท่าน
10 - 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
โรงแรม 3 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 4 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
โรงแรม 5 ดาว
.....
.....
.....
.....
.....
• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ
• ค่าบริการนี้รวม 1.โรงแรงระดับมาตรฐานตามที่ท่านเลือก (ห้องละ 2 ท่าน)
2.อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ ร้านอาหารสะอาด ดูดี
3.รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย (มีถังแช่น้ำเย็น)
4.ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี / น้ำดื่มไม่จำกัด
5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
6.กรุ๊ป 16 ท่านได้ ฟรี 1 ท่าน
ทัวร์เวียดนาม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท วีเอนทูยู จำกัด : VN TO YOU TOUR CO., LTD.
548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 4 38729346, (+84) 4 38729347 Fax : (+84) 4 38729348
Email & Skype : vntoyou@hotmail.com - Line ID : vntoyou - Hotline : (009) 84 904 596 505

• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม
• ทัวร์เวียดนาม ภาคเหนือ
• ทัวร์เวียดนาม ภาคกลาง
• VNC-401 เว้ ดานัง ฮอยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานญี่ปุ่น (4 วัน 3 คืน รถ)
• ทัวร์เวียดนาม ภาคใต้
VN TO YOU TOUR CO., LTD.
Add: No 548/53/4, Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam.
Hotline: +84 904 596 505 Tel: (+84) 4 38729346 - (+84) 4 38729347 Fax: (+84) 4 38729348
skype, Line : vntoyou / viber, whatsapp : +84 904 596 505 / E-mail : vntoyou@hotmail.com